Kestäviä ratkaisuja ylivieskalaisten hyväksi

Lapset ja nuoret

Lasten ja nuorten hyvinvointiin täytyy panostaa erityisesti koronakriisin aiheuttamien pitkäaikaisten vaikutusten takia.

 • Kouluissa ja muissa kaupungin kiinteistöissä sisäilmaongelmat on otettava vakavasti. Rakennusten ylläpidosta ei pidä lyhytnäköisesti säästää, sillä se johtaa lopulta paljon suurempiin taloudellisiin ja inhimillisiin kustannuksiin.
 • Laadukkaat koulut ylläpitävät Ylivieskan elinvoimaa hyvänä asuinpaikkana lapsiperheille. Se ei saa olla leikkauskohde.
 • Koulujen ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina ja suhteuttaa ne ryhmässä olevien erityisen tuen tarvitsijoiden määrään.
 • Lasten ja nuorten tuen, kuten koulupsykologien, kuraattoreiden ja koulunkäynninohjaajien resurssit on turvattava. Varhainen puuttuminen on tehokkaampaa, edullisempaa ja ennen kaikkea inhimillisempää kuin vakavien ongelmien korjaaminen.
 • Ylivieskan nuorisotoimi tekee hyvää työtä nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämisessä. Pidetään siitä kiinni myös jatkossa.
 • Koulupäivän yhteydessä järjestettävää kerhotoimintaa tulee jatkaa ja kehittää. Lisäksi kerhotoimintaan iltapäivällä osallistuville lapsille ja nuorille tulee tarjota välipala.
 • Lapsiperheille on tarjottava matalan kynnyksen palveluita, kuten mahdollisuus tulotason mukaan hinnoiteltuun kodinhoitajaan riippumatta siitä, onko lapsella päivähoitopaikka vai ei.
 • Perhepäivähoitajaksi ryhtymistä tulee kannustaa riittävällä palkkauksella. Perhepäivähoitajia tarvitaan helpottamaan päiväkoteihin kohdistuvaa painetta ja tarjoamaan lapsille kodinomainen päivähoitopaikka.
 • Kaikki Ylivieskan vihreät ehdokkaat ovat sitoutuneet Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kampanjan tavoitteisiin.

Ikäihmiset

Ikääntyneiden palveluissa olennaista on huomioida sosiaalinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus.

 • Ikääntyvien ihmisten tulee voida osallistua oman elämänsä suunnitteluun ja rakentamiseen. Tämä on huomioitava sekä palveluiden järjestämisessä että kaavaratkaisuissa ja kaupunkisuunnittelussa.
 • Kaupungin tulee tukea järjestöjen toimintaa sekä taloudellisesti että neuvonnalla ja opastuksella, esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoistyön ohjaajia.
 • Ikääntyneiden ulkoliikuntapalveluita tulee rakentaa alueille, joilla asuu paljon ikäihmisiä. Esimerkiksi Melenderin puistoon tai purettavan seurakuntakoti Marian paikalle sekä Koskipuhtoon tulee rakentaa ikäihmisille suunnattu kuntoliikunta-alue.
 • Ikääntyville ihmisille on järjestettävä opastusta ja neuvontaa digitaalisten palveluiden käyttöön. Digitaalisten palveluiden tulee olla saavutettavia, ja digitalisaatiosta huolimatta on oltava mahdollisuus saada palvelua myös puhelimitse tai paikan päällä.
 • Palvelutaloissa on oltava asukkaiden käytössä laitteisto etäyhteyden saamiseksi omiin läheisiin.
 • Ikäihmisten palveluiden asiakasraateja tulee kehittää edelleen.

Vapaa-ajan palvelut

Laadukkaat ja saavutettavat vapaa-ajan palvelut ylläpitävät viihtyisyyttä ja Ylivieskan elinvoimaa. Kirjasto on tärkeä ja tasa-arvoa lisäävä julkinen tila, joka tekee sekä viihteestä että sivistyksestä saavutettavaa kaikille tulotasoon katsomatta. Se on myös avoin, ei-kaupallinen tila, jossa kuka tahansa voi viettää aikaa.

 • Ylivieskan kirjaston uusiminen on ajankohtaista juuri nyt. Kirjasto tulee sijoittaa keskustaan, jotta se on helposti myös lasten, nuorten ja ikäihmisten saavutettavissa/ jotta sinne pääsee helposti myös jalan tai pyörällä.
 • Uudesta kirjastosta tulee tehdä koko kaupungin yhteinen olohuone, johon ylivieskalaiset vauvasta vaariin voivat tulla yksin tai yhdessä viettämään aikaa. Kirjastossa tulee järjestää maksutonta vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille, satutuokioista ja lautapeli-illoista käsityöpiireihin. Lisäksi kirjaston tiloihin tulee ottaa esille maksutta ylivieskalaisten taiteilijoiden teoksia.
 • Asianmukaiset ja nykyaikaiset liikuntatilat ovat panostus kaupunkilaisten hyvinvointiin ja myös veto- ja pitovoimatekijä. Liikuntakeskuksen tilojen remontin suunnittelu on aloitettava tulevan valtuustokauden loppuun mennessä.
 • Lähiliikunta-alueita tulee kehittää edelleen myös sivukylillä yhdessä kyläyhdistysten kanssa.
 • Luontopolkuja tulee kunnostaa ja lisätä sekä kehittää niistä viestimistä, jotta luontoon lähtemisen kynnys on jokaiselle mahdollisimman matala.

Ympäristö

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat maailmanlaajuisia kriisejä, joita tulee torjua myös Ylivieskassa. Lisäksi lähiluonto on tärkeä ylivieskalaisten viihtyvyyden kannalta.

 • Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on otettava huomioon kaupunkialueiden, kuten puistojen, pientareiden ja piha-alueiden suunnittelussa ja hoidossa. Vieraslajeja on torjuttava kaupungin alueella, luonnonkasvien ja hyönteisten elintilaa lisättävä. Nurmialueita voidaan tietyillä alueilla jättää kaupunkiniityiksi kasvien ja hyönteisten elinolojen parantamiseksi. Tontit on kaavoitettava sellaisiksi, että niillä on mahdollista kasvattaa erilaisia istutuksia, pensaita ja puita biodiversiteetin turvaamiseksi.
 • Kaikessa päätöksenteossa on otettava huomioon päätösten ympäristövaikutukset tieteellisten tosiasioiden ja todennettavien laskelmien perusteella.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupungin infraan ja turvallisuuteen on otettava huomioon. Esimerkiksi lisääntyvien talvisateiden ja -myrskyjen vaikutuksia voidaan helpottaa rakentamalla saostusaltaita jokeen laskeviin ojiin ja rossipohjia uusiin taloihin.
 • Ylivieskan kaupungin tulee edistää biokaasun tankkausaseman rakentamista alueelle ja rakentaa keskeisten kaupungin kiinteistöjen yhteyteen sähköautojen latauspisteitä.
 • Luonnon monimuotoisuutta on turvattava perustamalla Ylivieskaan uusia luonnonsuojelualueita sekä hoitamalla kaupungin omistamaa metsää jatkossa ensisijaisesti jatkuvalla kasvatuksella.
 • Hiilijalanjälki tulee ottaa huomioon kaupungin hankinnoissa hankintakriteerinä. Kestävä kehitys tulee huomioida kaupungin hankintaohjeissa.
  Kevyen liikenteen väyliä on parannettava ja lisättävä erityisesti koulujen läheisyydessä, myös sivukylillä.

Kaupungin tulot

Ylivieskan taloustilanne on haastava. Kaupungin tuloja tulee pyrkiä kasvattamaan yhteisten palvelujen turvaamiseksi.

 • Työpaikkojen ja verotulojen lisäämiseksi Ylivieskaan tulee aktiivisesti houkutella yrityksiä, joiden toiminta on ekologisesti kestävää ja perustuu esimerkiksi vihreään teknologiaan.
 • Kaupungin vajaakäytöllä olevia tiloja on tarjottava työpisteeksi etätyöläisille, jotta kauempanakin töissä oleva voi asua Ylivieskassa.
 • Valokuituverkon rakentamista nopeiden nettiyhteyksien mahdollistamiseksi tulee edistää koko Ylivieskan alueella.
 • Tuulivoima on tärkeää sekä kaupungin kiinteistöverotulojen että puhtaan, kotimaisen energiantuotannon kannalta.

Osallisuus ja yhdenvertaisuus

Jokainen ylivieskalainen on tärkeä ja arvokas omana itsenään. Demokratian toteutumisen kannalta jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

 • Saavutettavuus on huomioitava niin kaupungin palveluiden ja infrastruktuurin suunnittelussa, julkisissa rakennuksissa, virkistysalueilla kuin kaupungin viestinnässäkin. Tällöin myös kaikki ne, joilla on erilaisia haasteita esimerkiksi näkemisen, liikkumisen tai muun asian kanssa, pystyvät käyttämään näitä palveluita yhdenvertaisesti.
 • Kansalaisjärjestöt tekevät tärkeää työtä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten hyväksi. Järjestöjä on tuettava tarjoamalla niiden käyttöön vajaakäytöllä olevia kaupungin tiloja ja opastamalla niitä esimerkiksi Leader-tukien hakemisessa.
 • Osallistuva budjetointi on otettava ylivieskalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseksi sekä toteutettava kyselyjä kaupungin palveluiden kehittämiseksi.
 • Vammaisten sekä erityislasten ja -nuorten palveluihin tulee panostaa. Alakouluissa toimiva neuropsykiatrinen valmennustiimi on tehnyt hyvää työtä neuropsykiatristen häiriöiden tunnistamisessa ja nepsy-lasten arjen toiminnan auttamisessa. Toimintaa tulee jatkaa ja laajentaa myös yläkoulun puolelle. Opettajia ja muita kasvatusalan työntekijöitä tulee edelleen kouluttaa kohtaamaan niitä lapsia ja nuoria, joita esimerkiksi autismin kirjon häiriöt, ADHD ja erilaiset käytöshäiriöt koskettavat.
 • Ylivieskan tulee olla avoin ja turvallinen paikka kaikille ylivieskalaisille sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla ylivieskalaisilla on oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti omana itsenään kaupungin palveluissa perheiden palveluista ja koulusta aina hoivakotiin saakka.

Anna äänesi kestävän tulevaisuuden, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden puolesta. Rakennetaan yhdessä viihtyisä, ihmisläheinen ja yhteisöllinen Ylivieska!